Nieuwe woonzorgconcepten

Primary tabs

In Nederland is de visie op huisvesting van ouderen en mensen met een beperking de laatste jaren drastisch gewijzigd. Het is tegenwoordig gebruikelijk om te zorgen dat deze mensen langer thuis blijven wonen en onderdeel uit blijven maken van de maatschappij. Dat betekent dat er steeds vaker voor gezorgd wordt dat kleine wooneenheden verrijzen midden in woonwijken. Dat betekent dat woningen zodanig moeten worden ontworpen en ingericht, dat de mensen zo veel mogelijk zelfredzaam worden èn blijven. Een hulpmiddel daarbij is de toepassing van Domotica en ICT oplossingen. Tenslotte is het steeds vaker gebruikelijk dat er particuliere initiatieven ontstaan vanuit ouders/verzorgers, die de regie willen blijven voeren over wonen en vervolgens zorg inkopen.
 
De Stichting MET en EDBA willen in deze ontwikkeling in Almere een rol spelen, elk vanuit verschillend maar overlappend motief. Voor de EDBA geldt een economisch motief: de zorgsector is een grote bedrijfstak. De Stichting MET is voortgekomen uit een toonaangevend ouderinitiatief in Almere (WoonMere) en zij ziet kansen om meer, vergelijkbare ouderinitiatieven te entameren en de kennis hierover te delen. Juist in Almere, waar de traditionele intramurale instellingen ontbreken, is behoefte aan kleinschalige woonvormen met zorg. De combinatie van beide – economie en voorzieningenniveau – leidt tot de gezamenlijke ambitie om in de komende 3 jaar tot 5 nieuwe woon-zorginitiatieven te komen.
 
Maar ook voor ouderen zijn er meer voorzieningen nodig. Daarom ondersteunt de EDBA het private initiatief Reedewaard. Een bestaand pand in Almere Haven wordt verbouwd tot appartementen voor dementerende ouderen met de bijpassende zorg. In februari opent Reedewaard haar deuren. Er is al veel belangstelling voor de appartementen en het zorghotel. 
 
Wat doen we?
Agenderen ambities beschreven in notitie ‘Kansen voor kleinschalig wonen met zorg in Almere’
Nieuwe initiatieven ondersteunen (Het Vaarthuis, Reedewaard)
Nieuwe initiatieven opstarten (ouders interesseren en ondersteunen met nieuwe projecten)
Makelaar tussen organisaties om dingen mogelijk te maken (verbinden waar nodig)
Netwerk opbouwen 
Agenderen leegstand (gemeentelijk) vastgoed in relatie tot initiatieven beschermd wonen (bijvoorbeeld herbestemmen schoolgebouwen)
 

Almeerse initiatieven wonen met zorg

Ouderinitiatief
Het Vaarthuis 
Particulier initiatief
Reedewaard 
Ouderinitiatief
Calipso 
Ouderinitiatief
Woonmere 

Nieuws

Nieuwsarchief

Het Vaarthuis officieel geopend

Nieuwe woonzorgconcepten
Afgelopen zaterdag is Het Vaarthuis officieel geopend door raadslid Roelie Bosch van de ChristenUnie. Dit kleinschalige woonzorgco